SOFIA MUNICIPALITY, "EMERGENCY RESPONSE AND PREVENTION DIRECTORATE"

1
A 9; A 11

Осигуряване защита на живота и здравето на населението, опазване на околната среда и имуществото при бедствия. Спасителни дейности при ликвидиране на последици от природни бедствия - земетресение, наводнение, ядрена или радиационна авария, пожари и др.

Контакти

02 9041315
02 9041317
app@sofia.bg
www.sofia.bg/

Features